/LimsCMS/Attachments/时钟电路1.jpg1)时钟电路
可以输出1MHZ2MHZ两种信号。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)单脉冲电路
采用RS触发器产生,每按一次开关即可以从两个插座上分别输出一个正脉冲及负脉冲。
/LimsCMS/Attachments/时钟电路2.jpg
 
     单脉冲电路                       逻辑笔电路
3)逻辑笔电路
当输入端Ui接高电平时红灯(D2)亮;接低电平时绿灯亮